Skip to main content

Procesi i Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social i TAP-it në Greqi

Në shtator 2014, Ministria e Mjedisit, Energjisë dhe Ndryshimeve Klimaterike në Greqi dha miratimin formal dhe firmosi VNMS dorëzuar nga TAP për pjesën greke të gazsjellësit.

Ajo vjen si rrjedhojë e punës 4 vjeçare ngulmuese për përzgjedhjen e gjurmës, përpunimit dhe këshillimit me një shumë llojshmëri palësh interesi, përfshirë autoritete qeveritare kombëtare, rajonale dhe vendore, komunitete vendore dhe OJF.

VNMS-ja u krye së bashku nga specialistë grekë e ndërkombëtarë, në përputhje të plotë si me legjislacionin grek ashtu edhe atë të BE-së duke ndjekur kërkesat e rrepta të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe Korporatës Ndërkombëtare Financiare (IFC), të njohura si nivelet për praktikën më të mirë ndërkombëtare.

Raporti përfundimtar i VNMS-së ishte pika më e lartë e procesit të bashkëpunimit me autoritetet greke që më parë ka studiuar dokumentacionin e dorëzuar, duke nisur nga viti 2010, të Raportit Para-Studimor dhe Vlerësimit Paraprak të Ndikimit Mjedisor (PEIA) për seksionin Perëndimor të TAP në Greqi dhe Raportin Para-Studimor për seksionin Lindor.

Në korrik të vitit 2013, Ministria e Mjedisit, Energjisë dhe Ndryshimeve Klimaterike përmbylli shqyrtimin e plotësisë së VNMS-së së TAP-it, dhe autorizoi nisjen e procesit zyrtar të shpalosjes publike. 

Pas lëshimit të opinioneve formale nga autoritetet qendrore, rajonale dhe vendore si dhe ministri të tjera të linjës, Ministria e Mjedisit, Energjisë dhe Ndryshimeve Klimaterike do të japë Vendimin për Miratimin e Termave Mjedisorë që janë të rëndësishëm për vazhdimin e mëtejshëm të procedurave të marrjes së lejeve dhe për fillimin veprimtarive të ndërtimit.

VNMS Greqi: sfondi dhe afatet kohore

 

Shtator 2014, Ministria e Mjedisit, Energjisë dhe Ndryshimeve Klimaterike në Greqi dha miratimin formal dhe firmosi VNMS dorëzuar nga TAP për pjesën greke të gazsjellësit.

Korrik 2013: Ministria Greke e Mjedisit, Energjisë dhe Ndryshimeve Klimaterike përfundon shqyrtimin e plotësisë së VNMS-së së TAP-it, dhe autorizon fillimin e shpalosjes publike. Ky proces i kryer nga kontraktorët e TAP-it dhe nënkontraktorët vendorë, realizohet nga takime në nivel rajonal dhe kombëtar si dhe më shumë se sa 100 takime me komunitetet vendore. 

Qershor 2013: TAP-i dorëzon VNMS-në e plotë në Ministrinë e Mjedisit, Energjisë dhe Ndryshimeve Klimaterike. VNMS-ja vlerëson dhe optimizon ndikimet e mundshme mjedisore, të trashëgimisë kulturore dhe social-ekonomike të gazsjellësit të propozuar. Ai gjithashtu udhëzon zbatimin e masave lehtësuese për të shmangur ose minimizuar ndikimet negative dhe për të përforcuar ato pozitive.

Materiali i plotë për VNMS e Greqisë në anglisht
Materiali i plotë për VNMS e Greqisë në greqisht

 

Dhjetor 2012: dorëzohet raporti para studimor i TAP-it për seksionin lindor në Greqi. TAP-i kryen procesin e këshillimeve dhe shpalosjes me palët përkatëse të interesit. Pikëpamjet dhe komentet e tyre do të përfshihen në raportin e plotë të VNMS-së. 

Raporti i plotë i VNMS për seksionin lindor të Greqisë në anglisht
Raporti i plotë i VNMS për seksionin lindor të Greqisë në greqisht

 

Shkurt 2012: dorëzohet varianti i riparë i PEIA-s, që përshkruan modifikimet e konceptit të përgjithshëm inxhinierik përfshirë lënien jashtë të stacionit kompresor i cili nuk është më i nevojshëm.

PEIA në anglisht
PEIA në greqisht

 

Shtator 2011: TAP-i dorëzon Vlerësimin Paraprak të Ndikimit Mjedisor (PEIA). Ky jep më shumë detaje të gjurmës së gazsjellësit nëpër Greqi dhe alternativave të mundshme, si dhe një modelim paraprak të shkarkimeve në ajër. 

Qershor 2011: projekti fillon procesin e VNMS-së me raportin e para studimit për seksionin perëndimor të TAP-it, duke përshkruar gjurmën e parapëlqyer, ndikimet e mundshme mjedisore dhe sociale dhe masat e propozuara lehtësuese. Veçanërisht, merret në konsideratë shmangia e habitateve me ndjeshmëri natyrore. 

Raporti i plotë i VNMS për seksionin perëndimor të Greqisë në anglisht
Raporti i plotë i VNMS për seksionin perëndimor të Greqisë në greqisht

2010-2011: TAP kryen përpunimin e zgjeruar të gjurmës dhe studimet para studimore, këshillim me një masë të gjerë palësh interesi, ku të gjithë kanë mundësinë të shqyrtojnë projektin dhe të japin informacion në një fazë të hershme por edhe më tej përgjatë gjithë zhvillimit të projektit.

VNMS-ja përfshin një përshkrim të detajuar të gjurmës të propozuar të gazsjellësit në Greqi, infrastrukturën e përkohshme dhe të përhershme të krijuar gjatë fazës së ndërtimit, si dhe rrugët dytësore dhe sheshet e ndërtimit, si dhe ambientet operacionale që do të krijohen kur të përfundojë ndërtimi.

 

Dokumentacioni i referencës

ESIA Greece (in English)

After almost four years of intensive pipeline route selection and refinement in Greece, TAP has submitted its comprehensive Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) to the Ministry of Energy, Environment and Climate Change.

Shihni të gjitha dokumentet

ESIA Greece (in Greek)

After almost four years of intensive pipeline route selection and refinement in Greece, TAP has submitted its comprehensive Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) to the Ministry of Energy, Environment and Climate Change.

Shihni të gjitha dokumentet

Preliminary Environmental Impact Assessment (PEIA) Greece (In English)

On the 28th of September 2011 the Trans Adriatic Pipeline (TAP) announced that it has submitted Preliminary Environmental Impact Assessment (PEIA) to the Greek Ministry of Environment. This document was revised and resubmitted to the Greek authorities on the 8th of February 2012. This revision considers changes to the overall engineering concept of the project in which one compressor station originally foreseen near to the village of Nea Mesimvria is not required anymore.

Shihni të gjitha dokumentet

Preliminary Environmental Impact Assessment (PEIA) Greece (In Greek)

On the 28th of September 2011 the Trans Adriatic Pipeline (TAP) announced that it has submitted Preliminary Environmental Impact Assessment (PEIA) to the Greek Ministry of Environment. This document was revised and resubmitted to the Greek authorities on the 8th of February 2012. This revision considers changes to the overall engineering concept of the project in which one compressor station originally foreseen near to the village of Nea Mesimvria is not required anymore.

Shihni të gjitha dokumentet

Scoping Report for the ESIA Greece - East Section (In English)

On the 3rd of December TAP submitted its Scoping Report for the planned eastern section of the pipeline in Greece to the Greek authorities. TAP carries out the consultation and disclosure process with relevant stakeholders.

Shihni të gjitha dokumentet

Scoping Report for the ESIA Greece - East Section (In Greek)

On the 3rd of December TAP submitted its Scoping Report for the planned eastern section of the pipeline in Greece to the Greek authorities. TAP carries out the consultation and disclosure process with relevant stakeholders.

Shihni të gjitha dokumentet

Scoping Report for the ESIA Greece - West Section (In English)

On 7th of June the Trans Adriatic Pipeline (TAP) commenced its Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) process in Greece. The submission of its Scoping Report to the Greek authorities comes after similar moves in Albania and Italy earlier this year and will follow the European Bank for Reconstruction and Development’s (EBRD) guidelines, recognised as the benchmark for international best practice.

Shkarkoni

Scoping Report for the ESIA Greece - West Section (In Greek)

On 7th of June the Trans Adriatic Pipeline (TAP) commenced its Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) process in Greece. The submission of its Scoping Report to the Greek authorities comes after similar moves in Albania and Italy earlier this year and will follow the European Bank for Reconstruction and Development’s (EBRD) guidelines, recognised as the benchmark for international best practice.

Shkarkoni

Shihni dhe dokumenta të tjera reference