Skip to main content

Dokumentet referuese

Dokumentet VNMS

Standardet e sigurisë

CSR

Vlerësimi i Ndikimit mbi të Drejtat e Njeriut

Aksesi në Tokë

Kodi i Rrjetit të TAP, Këshillimi Publik

Shëndeti, siguria dhe ambienti