Skip to main content

Ecuria e Projektit

TAP aktualisht po përparon më tej në fazën e ndërtimit të tubacionit. Çdo ditë po pastrohen qindra metra të ROW, ndjekur nga rreshtimi, saldimi, shtrimi në kanal dhe mbushja e kanalit të tubacionit në përputhje me hapat dhe afatet e ndërtimit.

Në fund të muajit Gusht 2020, projekti TAP ka qenë:

97.9% i përfunduar

Shënim: përqindja e mësipërme e përfundimit përfshin të gjithë fushën e inxhinierisë, prokurimeve si dhe ecurinë sipas 12 hapave të ndërtimit të tubacionit në pjesën tokësore, ndërtimin e impianteve mbi sipërfaqe (stacionet e valvulave të bllokimit, stacionet e kompresorëve dhe terminalin pritës të gazsjellësit) si dhe ndërtimin e instalimin e pjesës detare të gazsjellësit.

Harta më poshtë tregon ecurinë për tre veprimtari kyçe ndërtimi përgjatë gjurmës së TAP-it: pastrimin e ROW, saldimin e tubave dhe mbushjen e kanalit pas shtrirjes së tubacionit të salduar.

Shënim: Ju lutemi vini re se zonat me ngjyrë përgjatë gjurmës së TAP-it janë vetëm informuese. Informacioni përditësohet çdo tre muaj.