Skip to main content

Cili ndikohet nga procesi i Blerjes dhe Servitutit të Tokës i TAP-it?

Përditësimi i të dhënave të kadastrës së TAP-it në Greqi – regjistri i tokave i TAP-it – përcaktoi se cilët pronarë dhe përdorues tokash janë të ndikuar nga gazsjellësi.

TAP-i kishte nevojë për akses në korridorin e ndërtimit, që është me përmasa rreth 38 metra i gjerë në Greqi dhe në Shqipëri, dhe rreth 18 metra i gjerë në Itali. 

Procesi i Blerjes dhe Servitutit të Tokës (LEA) kërkonte që TAP-i të identifikonte pronarët e ligjshëm të parcelave të ndikuara nga projekti duke përdorur të dhënat e kadastrave kombëtare. Por edhe pse, për shumicën e zonave ku kalon gazsjellësi në Greqi nuk kishte  të dhëna kadastrale, TAP-i, ndoqi proceset formale të kadastrës greke për të identifikuar të gjithë pronarët e ndikuar të tokave brenda një korridori me gjerësi prej 100 metra. Në Shqipëri, TAP-i përditësoi të gjitha të dhënat kadastrale kombëtare për një korridor me gjerësi 300 metra përgjatë gjurmës së TAP-it. 

Nëse një ngastër gjendej brenda këtij korridori, ose në territorin e identifikuar për instalimet e përhershme ose të përkohshme të TAP-it mbi tokë (stacionet e kompresorëve, stacionet e valvulave të bllokimit, kampet e ndërtimit, sheshet e tubave, etj.) kjo ngastër kishte shumë mundësi të ndikohej nga projekti dhe si e tillë duhej të regjistrohej në kuadër të përditësimit që TAP-i ndërmori për kadastrën greke dhe atë shqiptare. 

Si një nga hapat e parë të procesit LEA, kontraktorët e TAP-it përditësuan informacionin mbi pronësinë dhe përdorimin e të gjitha parcelave të ndikuara nga projekti. Ky proces krijoi harta dhe tabela kadastrale të detajuara dhe gjithëpërfshirëse, bazuar në anketimet dhe ekzaminimet e regjistrave kadastralë ekzistues. 

Në të gjitha vendet pritëse, procesi i përditësimit të dhënave të kadastrës është përfunduar përpara se TAP-i të niste sigurimin e të drejtave të tokës së nevojshme për ndërtimin dhe operimin e gazsjellësit. 

Për më shumë informacion rreth punës të kryer me kadastrën në secilin vend, ju lutemi vizitoni një nga faqet vijuese të mëposhtme.

 

Cili do të ndikohet nga procesi i blerjes dhe servitudit të tokës në Shqipëri?

Përditësimi i regjistrit të tokës (kadastrës) në Shqipëri synon t’iu përgjigjet pyetjeve të mëposhtme:

  • Cilat parcela toke janë të ndikuara nga TAP-i?
  • Ku janë vendndodhjet e tyre?
  • Cili e ka në pronësi dhe cili e përdor këtë tokë?

Kontraktorët e TAP-it në Shqipëri kanë mbledhur të gjithë informacionin e disponueshëm ligjor kadastral dhe të pronësisë mbi tokën. Ky informacion është regjistruar dhe informatizuar zyrtarisht, duke mundësuar kështu një pamje të plotë të përgjithshme të gjurmës së gazsjellësit në Shqipëri.

Kufijtë dhe tiparet e pronës dhe të dhënat topografike, përfshirë dhe klasifikimin e kategorive të tokës, janë informatizuar gjithashtu, bazuar në ortofotot (një lloj i avancuar fotografimi ajror) e marra në vitin 2007 dhe më së fundmi të përditësuara me fotografimet e bëra në vitin 2013.

Duke qenë se informacioni ligjor mbi pronësinë e tokës në Shqipëri është më së shumti i papërditësuar, janë mbledhur edhe informacione joformale për të siguruar që të gjitha palët me interes në parcelat e prekura të trajtohen në mënyrë të drejtë.

Hapi përfundimtar dhe qëllimi i përgjithshëm i këtij aktiviteti është krijimi i një kadastre uniforme, sistematike dhe të përditësuar, e cila përmbledh masën dhe statusin e pronësisë të të gjitha pronave, në zonën e projektit TAP. Kjo kadastër duhet gjithashtu të jetë e pranuar dhe garantuar nga autoritetet shqiptare, dhe duhet të jetë hartuar përmes bashkëpunimit me Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP) në vend. 

Kontraktorët e TAP-it kanë mbledhur informacion kadastral mbi pronarët dhe përdoruesit e tokave që jetojnë në komunitetet përgjatë rrugëve dytësore të planifikuara, të cilat janë ndërtuar për të aksesuar sheshet e ndërtimit.