Skip to main content

Cili ndikohet nga procesi i Blerjes dhe Servitutit të Tokës i TAP-it?

Përditësimi i të dhënave të kadastrës së TAP-it në Greqi – regjistri i tokave i TAP-it – përcaktoi se cilët pronarë dhe përdorues tokash janë të ndikuar nga gazsjellësi.

TAP-i kishte nevojë për akses në korridorin e ndërtimit, që është me përmasa rreth 38 metra i gjerë në Greqi dhe në Shqipëri, dhe rreth 18 metra i gjerë në Itali. 

Procesi i Blerjes dhe Servitutit të Tokës (LEA) kërkonte që TAP-i të identifikonte pronarët e ligjshëm të parcelave të ndikuara nga projekti duke përdorur të dhënat e kadastrave kombëtare. Por edhe pse, për shumicën e zonave ku kalon gazsjellësi në Greqi nuk kishte  të dhëna kadastrale, TAP-i, ndoqi proceset formale të kadastrës greke për të identifikuar të gjithë pronarët e ndikuar të tokave brenda një korridori me gjerësi prej 100 metra. Në Shqipëri, TAP-i përditësoi të gjitha të dhënat kadastrale kombëtare për një korridor me gjerësi 300 metra përgjatë gjurmës së TAP-it. 

Nëse një ngastër gjendej brenda këtij korridori, ose në territorin e identifikuar për instalimet e përhershme ose të përkohshme të TAP-it mbi tokë (stacionet e kompresorëve, stacionet e valvulave të bllokimit, kampet e ndërtimit, sheshet e tubave, etj.) kjo ngastër kishte shumë mundësi të ndikohej nga projekti dhe si e tillë duhej të regjistrohej në kuadër të përditësimit që TAP-i ndërmori për kadastrën greke dhe atë shqiptare. 

Si një nga hapat e parë të procesit LEA, kontraktorët e TAP-it përditësuan informacionin mbi pronësinë dhe përdorimin e të gjitha parcelave të ndikuara nga projekti. Ky proces krijoi harta dhe tabela kadastrale të detajuara dhe gjithëpërfshirëse, bazuar në anketimet dhe ekzaminimet e regjistrave kadastralë ekzistues. 

Në të gjitha vendet pritëse, procesi i përditësimit të dhënave të kadastrës është përfunduar përpara se TAP-i të niste sigurimin e të drejtave të tokës së nevojshme për ndërtimin dhe operimin e gazsjellësit. 

Për më shumë informacion rreth punës të kryer me kadastrën në secilin vend, ju lutemi vizitoni një nga faqet vijuese të mëposhtme.

 

Cili do të ndikohet nga procesi i blerjes dhe servitudit të tokës në Itali?

Përditësimi i regjistrit të tokës (kadastrës) në Itali synon t’iu përgjigjet pyetjeve të mëposhtme:

  • Cilat parcela toke janë të ndikuara nga TAP-i?
  • Ku janë vendndodhjet e tyre?
  • Cili e ka në pronësi dhe cili e përdor këtë tokë?

Në Itali, ata persona me një parcelë toke brenda korridorit të gazsjellësit (26 metra dhe i reduktuar në 22 metra aty ku është e mundur) konsiderohen si të ndikuar nga procesi i blerjes dhe servitudit të tokës prej TAP-it.

Procesi LEA dhe aktivitetet kadastrale të lidhura me të, janë grumbulluar nga autoritetet përkatëse italiane.